Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Chronimy prywatność osób odwiedzających naszą stronę internetową na zasadach określonych w ogólnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Prosimy o zapoznanie się z zasadami, według których przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Definicje

Użytkownik - osoba odwiedzająca serwis internetowy www.shockit.pl

Serwis - serwis internetowy www, dostępny pod adresem www.shockit.pl

Administrator - Shock IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Pile, ul. Dr Franciszka Witaszka nr 6, 64-920 Piła.

Informacje uzyskiwane o użytkowniku

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w prawnie usprawiedliwionym celu, a także za uprzednią zgodą Użytkownika może wykorzystywać jego dane osobowe w celach marketingowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt ze strony konsultanta pod wskazany w formularzu internetowym numer telefonu lub adres e-mail. Dane przekazywane za pośrednictwem formularza internetowego są zabezpieczone w taki sposób, aby uniemożliwić ich przechwycenie osobom postronnym.

Ujawnianie danych użytkownika osobom trzecim

Dane Użytkowników nie zostaną ujawnione żadnym innym podmiotom, o ile nie będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub o ile nie będzie to niezbędne do świadczenia Usługi. Ponadto, dane na temat Użytkowników naszego Serwisu oraz ich preferencji mogą być ujmowane i ujawniane w formie statystyk, przy czym statystyki takie pozostają anonimowe i nie zawierają danych identyfikujących poszczególnych Użytkowników.

Kontrola zgodności w zakresie ochrony danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Shock IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Pile, ul. Dr Franciszka Witaszka nr 6, 64-920 Piła.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się na zasadzie udzielonej zgody, za którą poczytuje się udostępnienie swoich danych w Serwisie.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do korzystania z Serwisu.
 4. Dane osobowe Użytkownika będę przetwarzane w okresie odpowiadającemu okresowi przedawnienia roszczeń wynikającemu z ustawy kodeks cywilny.
 5. Po upływie okresu, o którym mowa w pkt. 4 powyżej dane osobowe Użytkownika zostaną zagregowane i zanonimizowane.
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych i prawo poprawiania danych osobowych oraz żądania usunięcia lub ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu a także prawo do przenoszenia danych na warunkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach dot. danych osobowych, w tym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. W związku z korzystaniem z Serwisu dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom publicznym bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 8. Użytkownik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych w celach korzystania z Serwisu, w szczególności formularza kontaktowego. Kategoriami danych osobowych, jakie będą przetwarzane to wszelkie dane wskazane formularzu kontaktowym.
 9. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy poprzez pocztę tradycyjną – adres: Dr Franciszka Witaszka 6, 64-920 Piła oraz poprzez e-mail na adres lp.tikcohs@tcatnoc
 10. Użytkownikowi przysługuje możliwość kierowania żądań do Administratora w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych. Wszelkie żądania powinny być kierowane do Inspektora Ochrony Danych za pomocą środków komunikacji wskazanych w pkt. 9.
 11. Każde żądanie zostanie rozpatrzone w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca. Termin ten może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Administrator poinformuje Użytkownika o takim przedłużeniu terminu z podaniem przyczyn opóźnienia.
 12. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego, którym jest Prezes Ochrony Danych Osobowych lub inny organ ochrony danych osobowych.

Pozostałe postanowienia

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. zawartość innych stron internetowych, które są połączone z Serwisem za pomocą odnośników (linków);
 2. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu;
 3. problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administrator przy zachowaniu należytej staranności nie był wstanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Serwisu związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez podmioty trzecie;
 4. przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych;
 5. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu, dysfunkcją sieci Internet lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora, błędy lub pomyłki w Serwisie lub treściach publikowanych na jego łamach;
 6. brak możliwości dostępu do Serwisu wynikający z przyczyn od niego niezależnych.

Zastrzegamy możliwość zmiany Polityki prywatności poprzez opublikowanie aktualnej treści na tej stronie.